ជីធម្មជាតិភ្នំពេជ្រ មាន ៣ ផលិតផល៖
-ជីគ្រាប់
-ជីទឹក
-ម្សៅកំបោរសរីរាង្គ