ជីធម្មជាតិ ភីអិន មាន ៣ ផលិតផល៖
-ជីគ្រាប់
-ជីទឹក
-ម្សៅកំបោរ